Godt at vide

Her finder du bl.a. oplysninger om Dagpengesatser - Sygedagpengesatser - Diskonto - Befordringsgodtgørelse - Selskabs- og virksomhedsskat m.v.Indtægt fra virksomhed skattepligtig uanset størrrelse

Billede

Vi bliver ofte mødt med den opfattelse, at indtægt fra virksomhed under kr. 50.000 både er moms- og skattefri.

Dette er ikke korrekt. Vi vil derfor præcisere, at selvom grænsen for momsregistrering går ved en omsætning på 50.000 kr., så er indtægt fra virksomhed under kr. 50.000 skattepligtig.


NY FERIELOV TRÆDER I KRAFT 1. SEPTEMBER 2020

Billede

Folketingets partier har den 25. januar 2018 vedtaget et lovforslag, der udmønter den politiske aftale om en ny ferielov i Danmark fra oktober 2017.

Loven indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor lønmodtagere optjener og afholder deres ferie over samme periode. Forslaget vil betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes. Alle lønmodtagere vil med forslaget have ret til det samme antal feriedage, som de har i dag.

Den nye ferielov træder først i kraft fra den 1. september 2020, så der er tid til at indrette kollektive overenskomster efter de nye regler.

Inden loven træder i kraft, bliver der indført en "overgangsordning", som skal sikre, at overgangen mellem den nuværende og nye ferieordning sker så smidigt som muligt.

Straksafskrivning 2018 og 2019

Billede
Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver 2018 :
Maksimumgrænse for straksafskrivning af småaktiver 2019 :

13.500 kr.
13.800 kr.

Nye satser på kørsel og rejser 2019

Billede

Kørepenge 2019

Kørsel op til 20.000 km. årligt bil/motorcykel 3,56

Kørsel over 20.000 km. 1,98

Cykel, knallert og scooter pr. km. 0,53

Skattefri rejsegodtgørelse

Kost pr. døgn 509

Logi pr. døgn 219

25%-godtgørelse pr. døgn 127,25


Kilde: Skat & Råd ApS v/Mads Grønnegaard,Skattekonsulent cand.jur

Grøn Bolig-Jobordning bliver permanent i 2018

Billede

Med aftalen om finansloven for 2018, som blev aftalt mellem regeringen og Dansk Folkeparti, bliver BoligJobordningen permanent. Det sker med henblik på at lette hverdagen for familierne og reducere omfanget af sort arbejde.

Der gives skattefradrag for både service- og håndværksydelser i hjemmet.

Skattefradraget er som hidtil et ligningsmæssigt fradrag, og de hidtidige lofter over skattefradragene for udgifter til serviceydelser og håndværksydelser på hhv. 6.000 kr. og 12.000 kr. videreføres ligeledes. Begge lofter er i 2018-niveau og reguleres efter personskattelovens § 20, dvs. i takt med lønudviklingen.

Fradrag for omfattede serviceydelser
Aftaleparterne er enige om at videreføre fradrag for lønudgifter til samme serviceydelser i hjemmet som i dag:
-Almindelig rengøring
-Vinduespudsning
-Børnepasning
-Almindeligt havearbejde m.m.

Fradrag for håndværksydelser
-Aftaleparterne er endvidere enige om at justere de omfattede håndværksydelser, så bl.a. følgende ydelser fortsat vil være omfattet:
-Udskiftning af ruder, vinduer og yderdøre
-Isolering af tag, gulv og ydervægge
-Arbejde på solfangere, solceller og husstandsvindmøller
-Kloakarbejde på egen grund
-Tilslutning til bredbånd
-Fornyelse og etablering af dræn
-Udvendigt malerarbejde

Som noget nyt gives der fremadrettet også fradrag for lønudgifter til installation af tyverialarm.

Fradrag for følgende ydelser udgår:
-Installation af intelligent varme-, ventilations- og lysstyring
-Solafskærmning af vinduer og glasdøre
-Energirådgivning
-Udskiftning af faste belægninger med permeable belægninger
-Sikring af yderdøre og vinduer mod oversvømmelse
-Installation af ladestik til elbiler
-Fjernelse af asbest, PCB og bly

Forskudsopgørelse 2019

Billede

Tirsdag den 13 november 2018 vil det være muligt at se din forskudsopgørelse for 2019. Alle tallene i din forskudsopgørelse er som udgangspunkt fremkommet ud fra de oplysninger som SKAT har i forbindelse med årsopgørelsen 2017. Ens indkomst vil dog automatisk blive hævet med få % (løn, pension, mv.). Du skal dog selv være opmærksom på at renteindtægter og renteudgifter, mv. ikke bliver reguleret. Det er derfor vigtigt at få dine fradrag opdateret.

Har du på et tidspunkt ændret din forskudsopgørelse for 2018, vil de ændringer blive overført til forskudsopgørelsen 2019.

Det er dog ikke alle der finder det interessant at tjekke forskudsopgørelsen. Til trods for at SKAT helst ser at man tjekker sin forskudsopgørelse og tjekker at tallene er korrekt. Man vil derfor kunne minimere antallet af borgere som står tilbage med en evt. stor restskat.

Kørsel

Billede

Befordringsfradrag 2018

0-24 km 0,00 kr.
24-120 km 1,94 kr.
Over 120 km 0,97 kr. (I udkants kommuner dog 1,94 kr.)


Kørselsgodtgørelse 2018

Egen bil eller motorcykel pr. km

Indtil 20.000 km 3,54 kr.
Over 20.000 km 1,94 kr.
Egen cykel eller knallert pr. km 0,53 kr.


Rejsegodtgørelse 2018

Logi - efter regning eller pr. døgn 214 kr.
Fortæring pr. døgn 498 kr.
Tilsuttende døgn pr. time 20,75 kr.
Fri mogenmad 74,70 kr.
Fri frokost 149,40 kr.
Fri middag 149,40 kr.
25 pct. godtgørelse 124,50 kr.
Kost for turistchauffører ved rejse i DK 75 kr.

Kost for turistchauffører ved rejse i udlandet

150 kr.

KØRSEL MELLEM BOLIG OG ARBEJDSPLADS DE FØRSTE 60 DAGE.
Hvis du kører fra bopæl ud til kunder og andre forretningsmæssige adresser, anser SKAT kørslen for erhvervsmæssig, men kun hvis du ikke kører til samme adresse i mere end 60 dage inden for 12 måneder. Kørsel fra bopælen til samme adresse i mere end 60 dage, overgår til privat kørsel fra og med dag 61. Det gælder også, selvom kørslen utvivlsomt sker i firmaets tjeneste.
EKSEMPEL:
Murermester Hansen har firmaadresse på sin bopæl. I juni får han en stor opgave på en byggeplads 80 km. væk. Han kører i sin varebil fra bopælsadressen til byggepladsen hver dag i 80 dage. Ifølge SKATs regler er det kun kørsel de første 60 dage, der anses for erhvervsmæssig. Kørsel fra dag 61 og til 80 anses for privat kørsel. Murermester Hansen gør gældende, at der er tale om kørsel mellem firma og arbejdsplads, idet firmaet har samme adresse som bopælen, men det argument holder ikke vand overfor SKAT.
AFBRYDELSE AF 60 DAGES REGLEN:
Ifølge loven har du mulighed for at afbryde 60 dages reglen og starte på en frisk, hvis du kører 60 på hinanden følgende dage til en anden arbejdsplads. Afbrydelsen kan ske i en hvilken som helst periode, også selvom den løber ind i et nyt kalenderår.
ALMINDELIGT BEFORDRINGSFRADRAG:
Kørsel som anses som privat kørsel, fordi antal kørsel til samme kunde overstiger 60 dage på et år, kan i stedet fratrækkes som almindelig befordring mellem hjem og arbejde. Det er samme taster som gælder lønmodtagere. Se ovenfor.

Dagpengesatser

Billede

Satser 2018

Dagpenge 2018
Sats pr. dag 860 kr.

Sygedagpenge 2018
Max pr. uge 4.300 kr.

Barselsdagpenge 2018
Max pr. uge 4.300 kr.

Diskontoen

Billede

Diskotoen

6. juli 2012 0,00 pct.
1. juni 2012 0,25 pct.
9. december 2011 0,75 pct.
4. november 2011 1,00 pct.
8. juli 2011 1,25 pct.
8. april 2011 1,00 pct.
15. januar 2010 0,75 pct.
28. august 2009 1,00 pct.
14. august 2009 1,10 pct.
8. juni 2009 1,20 pct.

Yderligere oplysninger: www.nationalbanken.dk

Pension

Billede

Privatordning

2016

2017

2018

Max. indbetaling til kapitalpension

-

-

-

Max. indbetaling til alderspension

28.900 kr.

29.600 kr.

-

Ratepension, altid fradragsberettiget

52.400 kr.

53.500 kr.

54.700 kr.

Livsvarig livrente, altid fradragsberettiget

48.300 kr.

49.300 kr.

50.400 kr.

Selskabs- og virksomhedsskat

Aktie- og anpartsselskaber

2016

2017

2018

Skatteprocent ved betaling af a conto skat

22%

22%

22%

Virksomhedsskat

2016

2017

2018

Skat af opsparet overskud

22%

22%

22%

Beskatning

Billede
Aktieudbytte og aktieavancer, der er skattepligtige 2018 2017
Indtil 52.900 i 2018 og 50.600 i 2017 27% 27%
Over 52.900 i 2018 og 50.600 i 2017 42% 27%
Bundfradrag 2018 2017
Bundfradrag ved topskat 498.900 kr. 479.600 kr.
Alle der er fyldt 18 år 46.000 kr. 45.000 kr.
Børn/unge under 18 år 34.500 kr. 33.800 kr.
Arbejdsgiverens anskaffelsestidspunkt Bilens værdi sættes til:
Højst 3 år fra 1. indregistrering Derefter: Oprindelig nyvognspris 75 % af nyvognspris
Mere end 3 år*) efter 1. indregistrering Arbejdsgiverens købspris inkl. evt. istandsættelsesudgifter
2016 2017 2018
Under 300.000 kr. 25% 25% 25%
Over 300.000 kr. Hertil kommer et miljøtillæg, der fra 2013 svarer til 150 % af ejerudgiften 20% 20% 20%
*) Værdien beregnes dog som mindst 160.000 kr.