HUSK INDEN 1. JULI 2019

Billede

Din varebil skal være registreret senest den 1. juli 2019

Nye regler for varebiler betyder, at du skal registrere din varebil, hvis du anvender den til "firmakørsel" eller "godskørsel for fremmed regning". Din varebil skal være registreret senest 1. juli 2019.

Benytter du udelukkende din varebil til "privat kørsel", skal du ikke foretage dig noget.

Sådan registrerer du din varebil:

Hvis du kører firmakørsel

Registrering af varebiler til "firmakørsel", skal ske digitalt via Motorstyrelsen på https://motorregister.skat.dk. Husk at have dit Nem ID parat.

Du kører firmakørsel, hvis du transporterer gods, der tilhører den virksomhed, der er registreret som bruger af køretøjet.

Der er også tale om firmakørsel, hvis du transporterer gods, som virksomheden lejer, låner, udlåner eller er i besiddelse af med henblik på køb, salg, fremstilling, behandling, bearbejdning eller reparation. Kørslen mp kun være en hjælpefunktion til virksomhedens samlede aktiviteter.

Hvis du kører godskørsel for fremmed regning

Når du udfører "godskørsel for fremmed regning", skal du først ansøge om en varebilstilladelse på Virk.dk. Efter du har modtaget din varebilstilladelse, skal du registrere to ting:

Du skal:

Du kører godskørsel for fremmed regning, hvis du transporterer gods mod betaling, hvor godset ikke tilhører eller er knyttet til den registrerede bruger af køretøjet.

Du kan læse mere om registrering af din varebil på Færdselsstyrelsens hjemmeside www.varebilskrav.dk


Ændring af den momsmæssige behandling af gavekort fra og med 1. juli 2019

Den 1. januar 2019 blev der indført nye regler for momshåndteringen af gavekort med formålet om at sikre en ensartet håndtering heraf i EU. De nye regler gælder for gavekort, der er udstedt fra 1. juli 2019, men kan anvendes fra 1. januar 2019. De nye regler for afregning af moms får den konsekvens, at såfremt der skal afregnes moms af varer eller ydelser, og at leveringsstedet er begrænset til ét EU-land, vil der skulle afregnes moms på udstedelsestidspunktet for gavekortet. De nye regler betyder dermed, at der skal afregnes moms, når leveringsstedet er kendt, uanset at leverandøren ikke er kendt. Da der i Danmark kun er én momssats, vil de nye regler dermed bevirke, at der skal afregnes moms ved udstedelse af gavekortet, når gavekortet udelukkende vedrører momspligtige varer og ydelser, der kan leveres her i landet. Hvis gavekortet kan anvendes til både momspligtige og ikke-momspligtige formål og/eller her i landet eller i et andet EU-land, vil momsen først skulle afregnes af leverandøren af varen eller ydelsen, som gavekortet anvendes til. I praksis vil de nye regler have den konsekvens, at der skal afregnes moms ved udstedelsen af en lang række gavekort, hvor dette ikke tidligere har været tilfældet. Den praktiske håndtering af de nye regler Først og fremmest bør alle udstedere af gavekort gennemgå alle de varer og ydelser, som gavekortene giver adgang og kortlægge, hvorvidt alle varer og ydelser f.eks. er momspligtige, momsfritaget eller begge dele. Herefter bør det vurderes, hvorvidt varerne eller ydelserne kun kan leveres her i landet eller i flere EU-lande mod indløsning af gavekortet. Denne kortlægning kan herefter anvendes til at bestemme, hvorvidt der skal afregnes moms på udstedelsestidspunktet for gavekortet eller ved udlevering af varen eller ydelsen, som gavekortet kan indløses til. Derudover kommer der tekniske bogføringsmæssige krav til håndteringen af gavekort, der er udstedt efter de gamle regler samtidig med håndteringen af gavekort udstedt efter de nye regler. Bemærk at virksomheder, der bliver berørt af de nye regler, selv kan vælge tidspunktet for implementering heraf – enten d. 1. januar 2019 eller d. 1. juli 2019. Det må dog her anbefales, at tidspunktet for overgang til den nye momsmæssige behandling af gavekortet koordineres mellem udstederen af gavekortet og de selskaber, hvor gavekortet kan anvendes.

Afskaffelse af IVS'er er vedtaget

Billede

Et bredt flertal i Folketinget har den 9/4 2019 valgt at lukke muligheden for at oprette de ellers så populære iværksætterselskaber (IVS).

De eksisterende IVS'er får 2 år til at lukke eller omregistreres til ApS.

Der er stiftet over 40.000 IVS'er i Danmark over de sidste 5 år, så det bliver et kæmpe arbejde for revisorer og rådgivere i den kommende tid, hvis lovforslaget bliver vedtaget.

Det kræver stadig en revisorerklæring med høj grad af sikkerhed at omdanne et IVS til et ApS.

Samtidig med udfasningen af IVS'er foreslår man at nedsætte kapitalkravet til ApS'er fra de nuværende 50.000 kr. til 40.000 kr.

Kilde: Skat & Råd ApS v/Mads Grønnegaard,Skattekonsulent cand.jur

Årsopgørelse 2018

Billede

Der er nu åbnet for adgang til årsopgørelser for 2018 via Skat.dk

Her vil vi lige gøre opmærksom på, at det kun er lønmodtagere, der kan se deres årsopgørelse.

Ægtefællers årsopgørelser følges ad, så er du gift med en selvstændig erhvervsdrivende , kan du først se din årsopgørelse, når ægtefællens årsregnskab er lavet og selvangivelse er indberettet.

Erhvervsdrivendes frist for indsendelse af selvangivelse er 1. juli 2019.

Procent tillæg skatter

Billede

Selskaber

SKAT har nu offentliggjort rentesatserne for selskaber for indkomståret 2018.

Tillæg for restskat falder yderligere til 2,8 % Sidste år var den 3,1 %

Tillæg, hvis du betaler i perioden 21. november 2018 til 1. februar 2019, er 0,5 % Sidste år var satsen 0,6.

Bemærk! Selskaber får 0,1 % i rentegodtgørelse af overskydende skat.

Selskaber med overskudslikviditet bør overveje at foretage en stor indbetaling af frivillig acontoskat senest 20. november, da indbetalingen er ganske gratis.

Det er specielt aktuelt, hvis selskabet betaler negative renter af indeståender i banken. Men husk, SKAT beholder pengene i 12 måneder.

Kilde: SKM 2018. 561 https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2277620

Personer

I april 2018 fik du en rentegodtgørelse på 0,5 %, hvis du var en af de ca. 3 mio. danskere, der fik overskydende skat tilbage for indkomståret 2017.

Intet rentetillæg på overskydende skat

Nu er det imidlertid slut med at få rentegodtgørelse, idet rentegodtgørelses af overskydende skat for indkomståret 2018 er sat til 0,0 %

Det kan altså ikke længere betale sig at spekulere i at få overskydende skat.

Dag til dag-rente

Hvis du indbetaler restskat fra 1/1-1/7 2019 slipper du med at betale en dag til dag-rente på 2,2 % p.a. Dag til dag-renten kan ikke trækkes fra i skat.

Virksomhedsejere i virksomhedsordningen bruger ofte den finte, at de først betaler restskat den 2. januar året efter idet hævningen på den måde udskydes et år.

Det koster næsten ingenting, hvis der indbetales restskat den 2. januar og derfor kun skal beregnes en dag til dag-rente i 2 dage (0,012 %)

Procenttillæg på restskat

Hvis du ikke når at indbetale din restskat senest 1. juli 2019 pålægges et procenttillæg på 4,2 % p.a. Procenttillægget kan ikke trækkes fra i skat.

Der indregnes op til 20.100 kr. i forskudsskatten 2020.

Kilde: SKM2018.563 https://www.skat.dk/skat.aspx?oid=2277622

Kilde: Skat & Råd ApS v/Mads Grønnegaard,Skattekonsulent cand.jur

Farlige fradrag

Billede

I "gamle" dage foregik skattekontrol på den måde, at en medarbejder i skattevæsnet indkaldte regnskab og bogføring for en virksomhed, hvorefter man "fiskede" efter manglende indtægter eller forkerte fradrag ved at gennemgå regnskaberne for mistænkelige poster.

I dag er skattekontrollen ofte sat i system, så man elektronisk udsøger en række personer og virksomheder med samme problemstilling, hvorefter SKAT laver en strømlignet behandling af disse sager. Der har fx været aktioner mod folk, der har overført penge fra udlandet (money transfer). Der har været aktioner mod hovedaktionærer, der modtager skattefri kørselsgodtgørelse som overstiger lønnen, og der har været aktioner mod personligt erhvervsdrivende, der har haft underskud i 3 år i træk, hvor SKAT nægter fradrag ud fra en hobbybetragtning.

Som virksomhed bør man have for øje, at der er nogle fradrag, der er farlige i den forstand, at de let påkalder sig skattemyndighedernes opmærksomhed og misbilligelse. Særlig interesse har fradrag for rejse og repræsentation samt usædvanlige personaleudgifter.

Eks.

En midtjysk virksomhed med 50 ansatte inviterede i oktober 2014 7 af sine administrative medarbejdere på en weekendtur til København. De spiste på hovedstadens måske dyreste restaurant og overnattede på hotel. Der deltog også 8 ægtefæller. Turen kostede i alt 76.000 kr.

Der var ikke indlagt faglige indslag på turen og firmaet havde afholdt julefrokost og sommerfest i firmaet. Medarbejderne fik efterfølgende en hilsen fra SKAT i form af en forhøjelse på 5.000 kr. Landskatteretten har i 2018 stadfæstet SKAT's afgørelse.

Kendelsen viser, at man skal være omhyggelig, når man lader firmaet betale for rejser og bespisning, hvor det faglige element er underordnet.

Man kan også hidkalde sig opmærksomhed, hvis firmaets repræsentationskonto er høj i forhold til firmaets størrelse og anledningen skal altid være i orden.

Det vil være en god ide at drøfte spørgsmålet med din revisor før du afholder udgiften eller i hvert fald før du trækker den fra i regnskabet.

Den årlige julefrokost og evt. en sommerudflugt hidkalder sig normalt ikke opmærksomhed, men dyre firmaudflugter og restaurantbesøg herudover kan komme i SKAT's søgelys.


Kilde: Skat & Råd ApS v/Mads Grønnegaard,Skattekonsulent cand.jur

​Julegaver til medarbejderne

Billede

Det er højtid nu for at tildele medarbejderne julegaver.

Det fleste har hørt om en grænse på 800 kr. pr. medarbejder. Den grænse gælder også i 2018.

Men den årlige skattefri grænse for gaver til medarbejdere er faktisk 1.100 kr.

Så hvis du ikke har givet andre gaver til medarbejderen i årets løb, så kan du faktisk give en julegave til en værdi af 1.100 kr. uden at medarbejderen bliver beskattet heraf.

Gaver som enkeltvist ikke overstiger 1.100 kr. skal heller ikke indberettes af arbejdsgiveren.

Inkl. moms

Ovenstående grænser for skattefri gaver er værdien inkl. moms. Hvis du giver en gave, som du har indkøbt for 1.000 kr. ekskl. moms så skal du indberette gaven, da den inkl. moms udgør 1.250 kr.

Kontanter og gavekort ikke omfattet

Kontante pengegaver er aldrig omfattet af de skattefri gaver. Kontante gaver skal indberettes og beskattes fra første krone.

Det samme gælder gavekort til et indkøbscenter og lignende.

Gavekort til bestemte begivenheder fx en koncert, en middag for 2 på en bestemt restaurant eller et teaterstykke kan dog godt gives som julegave uden beskatning, hvis beløbet holder sig under de 1.100 kr. på årsbasis.

Særlig fredning for julegaver som ikke overstiger 800 kr.

Selvom det årlige gavebeløb overstiger 1.100 kr. kan man stadig få en julegave uden beskatning, hvis værdien holder sig til de 800 kr.

Eksempel

Frisør Majbrit giver sin medarbejder et guldur til en værdi af 1.100 kr. i marts måned pga. bryllup. Til jul giver frisør Majbrit den samme medarbejder en julekurv til en værdi af 800 kr.

Skat: Medarbejder skal beskattes af gulduret til 1.100 kr. Julegaven til 800 kr. er skattefri, selvom den samlede beløbsgrænse på 1.100 kr. er overskredet i årets løb.

Indberetning: Frisør Majbrit har som arbejdsgiver ikke pligt til at indberette gaven, da den enkelte gave ikke overstiger 1.100 kr.

Selvangivelse: Medarbejderen har pligt til selv at påføre værdi af gaven på de 1.100 kr. på sin årsopgørelse. Gaven skal indberettes med beløbet i rubrik 20 under anden personlig indkomst, hvor der ikke skal betales AM-bidrag.

Moms og skattefradrag

Moms på gaver bestemt for medarbejderne kan ikke trækkes fra i momsregnskabet.

Til gengæld kan arbejdsgiveren trække hele beløbet inkl. moms fra i skat, som personaleudgift/løn til medarbejder.

​Hvor billigt må jeg købe varer fra min arbejdsgiver?

Billede

Kostprisen
Hvis du køber varer og tjenesteydelser fra din arbejdsgiver med personalerabat, skal du alene beskattes, i det omfang rabatten overstiger avancen hos arbejdsgiver.

Med andre ord, du må købe varer og tjenesteydelser fra din arbejdsgiver til kostpris, uden at det udløser skat. Kostprisen er arbejdsgiverens samlede omkostninger ved at købe og/eller producere varen inkl. afgifter.

Varer som arbejdsgiveren udbyder til salg i sin virksomhed
For at du som medarbejder kan benytte "rabatreglen" er det en ufravigelig betingelse, at der er tale varer eller tjenesteydelser, som din arbejdsgiver udbyder til salg i sin virksomhed.

Det du kan altså fx ikke købe en hårtørre af din arbejdsgiver med rabat, hvis du arbejder hos en bagermester.

Eksempel 1

En autoforhandler har købt en brugt Audi for 200.000 kr. Autoforhandleren har herudover brugt 7.000 kr. til klargøring af bilen. Bilen står til salg hos forhandleren for 250.000 kr.

Martin, som er ansat som i firmaet, bliver interesseret i bilen. Det aftales at Martin køber bilen for 207.000 kr.

Martin vil i den situation ikke blive beskattet af rabatten, da købesummen svarer til firmaets kostpris. Rabatten overstiger således ikke sælgers avance.

Eksempel 2

Marianne er bogholder hos en tømrermester. Hendes terrasse i sommerhuset trænger til at blive afhøvlet. Tømrermesteren sender en svend op til sommerhuset en ledig stund. Svenden bruger 5 timer på at afhøvler bogholderens terrasse.

Tømrermesteren sender følgende regning til bogholderen baseret på kostpriser:

Løn til svend: 5 x 250kr. 1.250 kr.
Kørsel med værkstedsvogn 25 x 8 kr. 200 kr.
Udgift afhøvler-maskine 200 kr.
I alt at betale 1.650 kr.

Ved salg til eksterne vil prisen være 2.310 kr.

Idet Marianne betaler kostprisen for det udførte arbejde, sker der ikke beskatning.

Ved opgørelse af kostprisen ser man bort fra firmaets faste kapacitetsomkostninger så som husleje, forsikringer og varme.

Frokostordninger
Du skal ikke betale skat af din arbejdsgivers tilskud til frokostordningen, hvis du som medarbejder betaler mindst 15 kr. for et standardmåltid uden drikkevarer eller 20 kr. med drikkevarer.

Ved et standardmåltid forstås almindelige varme og lune retter eller tre stykker smørrebrød.

Standardsatserne gælder, uanset om du betaler pr. måltid eller der er tale om månedlig betaling for mad baseret på et gennemsnitligt antal arbejdsdage.

Standardsatserne gælder også i tilfælde, hvor firmaet ikke har egen kantine, men henter maden fra den lokale slagter og sætter den frem til medarbejderne.

Hvilke krav stiller SKAT til dit kørselsregnskab?

Billede

Ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan du få skattefri kørselsgodtgørelse fra din arbejdsgiver/dit firma.

Satsen i 2018 er 3,54 kr./km. for de første 20.000 km. For kørsel over 20.000 km. er satsen 1,94 kr./km.

Krav til kørselsregnskab
Uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller hovedaktionær, stiller SKAT krav til dit kørselsregnskab.

Kørselsregnskabet skal indeholde følgende elementer:

1) Modtagers navn, adresse og CPR-nummer.

2) Dato for kørslen.

3) Kørslens adresse start og slut.

4) Kørslens erhvervsmæssige formål.

5) Antal kørte kilometer pr. tur

6) De anvendte satser.

7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

Husk at angive registreringsnummer på bil
Du bør altid i kørselsregnskabet angive registreringsnummer på bilen, så der ikke er tvivl om, at der køres i egen bil.

Bil ejet af ægtefælle eller samlever anser man også for egen bil.

Ikke krav om kilometertæller
SKAT stiller ikke krav om, at du skal angive bilens kilometertæller i kørselsregnskabet.

Der er nogen der har fået opfattelsen af, at det er et krav, men det er det ikke.

Det gør det lettere at føre kørselsregnskab, at man ikke hele tiden skal aflæse sin kilometertæller.

Kilder
Kravene til kørselsregnskab fremgår af bekendtgørelse om rejse- og befordringsgodtgørelse fra år 2000: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13696

Se vejledning fra SKAT her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234872 I SKAT's vejledning kan du også finde eksempel på kørselsregnskab.

Bindende svar bliver igen bindende

Billede

Et bindende svar skal igen være bindende, hvis det står til Skatteministeren. Se forslag L 64 her: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l64/index.htm

Hvis loven bliver vedtaget, kan vi igen stole på et bindende svar om værdiansættelse.

SKAT har ellers siden 1. juli 2015 kunne se bort fra et bindende svar om værdi af fx fast ejendom, hvis det efterfølgende viste sig, at ejendommen var væsentlig mere værd.

Det er positivt, at et bindende svar igen bliver bindende. Det får især betydning på overdragelse af fast ejendom fra hovedaktionær til selskab eller omvendt.

I hovedaktionærforhold accepterer SKAT typisk, at man overdrager til den offentlige vurdering, selvom handelsprisen kan afvige fra den.


Overdragelse af fast ejendom til børn og nær familie

Ved overdragelse af fast ejendom inden for gavekredsen (typisk salg til børn) kan man stadig anvende den seneste offentlige vurdering +/-15%, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det har Højesteret fastslået i 2016.

Særlige omstændigheder er omstændigheder, hvor parterne ved direkte handlinger viser, at de udmærket er klar over, at ejendommen er mere værd. Det kunne fx være, hvis køber af ejendommen giver arveafkald i forhold til de andre arvinger.

Hvis man går til stregen og overdrager en forældrelejlighed til sin datter for vurderingen minus 15 %, så bør datteren ikke sætte ejendommen til salg umiddelbart efter købet og hun bør ikke i forbindelse med købet optage tillægslån, der viser, at kreditforeningen vurderer lejligheden til et langt højere beløb. En omlægning af eksisterende lån uden vurdering af ejendommen vil ikke være særlige omstændigheder.