Update

Her finder du nyheder, opdateringer og påmindelser der kan være relevant for dig.

​Julegaver til medarbejderne

Billede

Det er højtid nu for at tildele medarbejderne julegaver.

Det fleste har hørt om en grænse på 800 kr. pr. medarbejder. Den grænse gælder også i 2017.

Men den årlige skattefri grænse for gaver til medarbejdere er faktisk 1.100 kr.

Så hvis du ikke har givet andre gaver til medarbejderen i årets løb, så kan du faktisk give en julegave til en værdi af 1.100 kr. uden at medarbejderen bliver beskattet heraf.

Gaver som enkeltvist ikke overstiger 1.100 kr. skal heller ikke indberettes af arbejdsgiveren.

Inkl. moms

Ovenstående grænser for skattefri gaver er værdien inkl. moms. Hvis du giver en gave, som du har indkøbt for 1.000 kr. ekskl. moms så skal du indberette gaven, da den inkl. moms udgør 1.250 kr.

Kontanter og gavekort ikke omfattet

Kontante pengegaver er aldrig omfattet af de skattefri gaver. Kontante gaver skal indberettes og beskattes fra første krone.

Det samme gælder gavekort til et indkøbscenter og lignende.

Gavekort til bestemte begivenheder fx en koncert, en middag for 2 på en bestemt restaurant eller et teaterstykke kan dog godt gives som julegave uden beskatning, hvis beløbet holder sig under de 1.100 kr. på årsbasis.

Særlig fredning for julegaver som ikke overstiger 800 kr.

Selvom det årlige gavebeløb overstiger 1.100 kr. kan man stadig få en julegave uden beskatning, hvis værdien holder sig til de 800 kr.

Eksempel

Frisør Majbrit giver sin medarbejder et guldur til en værdi af 1.100 kr. i marts måned pga. bryllup. Til jul giver frisør Majbrit den samme medarbejder en julekurv til en værdi af 800 kr.

Skat: Medarbejder skal beskattes af gulduret til 1.100 kr. Julegaven til 800 kr. er skattefri, selvom den samlede beløbsgrænse på 1.100 kr. er overskredet i årets løb.

Indberetning: Frisør Majbrit har som arbejdsgiver ikke pligt til at indberette gaven, da den enkelte gave ikke overstiger 1.100 kr.

Selvangivelse: Medarbejderen har pligt til selv at påføre værdi af gaven på de 1.100 kr. på sin årsopgørelse. Gaven skal indberettes med beløbet i rubrik 20 under anden personlig indkomst, hvor der ikke skal betales AM-bidrag.

Moms og skattefradrag

Moms på gaver bestemt for medarbejderne kan ikke trækkes fra i momsregnskabet.

Til gengæld kan arbejdsgiveren trække hele beløbet inkl. moms fra i skat, som personaleudgift/løn til medarbejder.

Bindende svar bliver igen bindende

Billede

Et bindende svar skal igen være bindende, hvis det står til Skatteministeren. Se forslag L 64 her: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l64/index.htm

Hvis loven bliver vedtaget, kan vi igen stole på et bindende svar om værdiansættelse.

SKAT har ellers siden 1. juli 2015 kunne se bort fra et bindende svar om værdi af fx fast ejendom, hvis det efterfølgende viste sig, at ejendommen var væsentlig mere værd.

Det er positivt, at et bindende svar igen bliver bindende. Det får især betydning på overdragelse af fast ejendom fra hovedaktionær til selskab eller omvendt.

I hovedaktionærforhold accepterer SKAT typisk, at man overdrager til den offentlige vurdering, selvom handelsprisen kan afvige fra den.


Overdragelse af fast ejendom til børn og nær familie

Ved overdragelse af fast ejendom inden for gavekredsen (typisk salg til børn) kan man stadig anvende den seneste offentlige vurdering +/-15%, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det har Højesteret fastslået i 2016.

Særlige omstændigheder er omstændigheder, hvor parterne ved direkte handlinger viser, at de udmærket er klar over, at ejendommen er mere værd. Det kunne fx være, hvis køber af ejendommen giver arveafkald i forhold til de andre arvinger.

Hvis man går til stregen og overdrager en forældrelejlighed til sin datter for vurderingen minus 15 %, så bør datteren ikke sætte ejendommen til salg umiddelbart efter købet og hun bør ikke i forbindelse med købet optage tillægslån, der viser, at kreditforeningen vurderer lejligheden til et langt højere beløb. En omlægning af eksisterende lån uden vurdering af ejendommen vil ikke være særlige omstændigheder.

Farvel til 10-mandsprojekter

Folketinget har vedtaget L 103 http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l103/index.htm

Det betyder reelt et farvel til de såkaldte "10-mandsprojekter" i fremtiden. Anparter købt den 11. maj 2017 og før, rammes ikke af de nye indgreb.

En del læger, advokater og tandlæger og andre med høje indkomster, har gennem årenes løb nedbragt deres topskat via investeringer i udlejningsejendomme i Tyskland, vindmøller og solcelleanlæg.

Ved det gamle anpartsindgreb i 1989 afskaffede man de folkekære skibsanparter og andre anparter i forskellige anpartsprojekter med mange ejere. For at få fradrag måtte man nu kun være op til 10 ejere –herunder navnet "10-mandsprojekter".

Nu har Folketinget altså taget det sidste skridt og afskaffet også 10-mandsprojekterne. Man forbyder ikke projekterne, men underskud i I/S'er, K/S'er og P/S'er gøres kildeartsbegrænset.

Det indebærer, at underskud i projektet ikke kan trækkes fra i øvrig indkomst, hvilket jo har været det bærende element for de velhavende deltagere.

Gælder ikke personer med væsentlig arbejdsindsats

Kildeartsbegrænsningen gælder ikke personer, som lægger en væsentlig arbejdsindsats i virksomheden. Væsentlig arbejdsindsats defineres ud fra den sædvanlige grænse på 50 timer/måned.

Frist for betalingen af frivillig acontoskat

Billede

Hvis du forventer, at den faktiske skat i dit selskab for indkomståret kommer til at overstige den faktisk betalte acontoskat, kan du supplere op med frivillige indbetaling af acontoskat, for at undgå at betale de ca. 3,6 % i rentetillæg ved betaling af restskat næste år.

Rentetillægget på ca. 3,6 % er ikke fradragsberettiget.

Det præcise rentetillæg bliver først offentliggjort omkring 15. december 2016.

Ny frist 1. februar

Tidligere var sidste frist for betaling af frivillig acontoskat den 20. november.

Folketinget har sidste år lempet reglerne, så du kan vente med at betale frivillig acontoskat helt frem til 1. februar 2017. Dermed får du også et bedre overblik over, hvor meget selskabets overskud bliver.

Tillæg på ca. 0,7 %.

Prisen for at betale frivillig restskat efter 20. november er et mindre rentetillæg, som vi forventer, kommer til at ligge på 0,7 % samme som sidste år, hvilket giver en rente fra 1. november 2016 til 1. februar på 3,60 % (0,7 % /70 x 360 dage)

NB! Tillægget er det samme, uanset på hvilken dato i perioden du vælger at foretage indbetalingen. Det tilsiger, at du af likviditetsmæssige årsager venter med at foretage den frivillige indbetaling længst muligt – altså til den 1. februar 2017.

Kan det betale sig?

Restskattetillægget for 2016 forventes, som nævnt, at lande på 3,6 %. Det svarer til en rente før skat på 4,62 % (3,6/0,78).

Hvis du har penge i banken og indestående forrentes med mindre end 4,62 %, så kan det betale sig at betale frivillig acontoskat.

Hvis du ikke har penge i banken, men du kan låne penge til en rente på under 4,62 %, kan det ligeledes være en god ide, at betale frivillig acontoskat.

Evt. restskat for 2016 skal betales senest den 20. november 2017.

Husk at indberette beløb i TastSelv før indbetaling

Husk at indberet frivillig indbetaling af acontoskat til TastSelv Erhverv FØR du foretager indbetalingen. Hvis du ikke opretter kravet i systemet først, så sender SKAT automatisk pengene retur.

Du skal registrere dit selskabs reelle ejere.

Billede

Når reglerne træder i kraft, skal selskabets ledelse indhente oplysninger om selskabets reelle ejere og registrere disse oplysninger i Erhvervsstyrelsens ejerregister. Ofte er der sammenfald mellem et selskabs umiddelbare ejer og den reelle ejer. Men hvis en person ejer et holdingselskab,der igen ejer et driftsselskab, er driftsselskabets umiddelbare ejer ikke sammenfaldende med den reelle ejer.

Personen i toppen er den reelle ejer

I den nævnte situation er holdingselskabet den umiddelbare ejer, mens

personen i toppen er den reelle ejer. Selskabets reelle ejer er nemlig en fysisk person, der i sidste ende direkte eller indirekte ejer eller kontrollerer en tilstrækkelig del af ejerandelene eller stemmerettighederne, eller som udøver kontrol ved hjælp af andre midler.Der er formodning om, at personen er en reel ejer, hvis personen direkte eller indirekte ejer mindst 25 procent af stemmerne eller kapitalen.

Indsats mod skattely

De nye regler indgår som en del af den politiske indsats mod skattely på erhvervsområdet. Registret over reelle ejere giver blandt andre skattemyndigheder adgang til bedre oplysninger og er dermed en brik i kampen mod skatteunddragelse. De fleste af oplysningerne i registret er også tilgængelige for alle andre interesserede. Erhvervs- og vækstministeren fastsætter tidspunktet for, hvornår de nye regler træder i kraft. Reglerne træder formentlig i kraft i løbet af foråret 2017.

Husk skatten efter fald i de variable renter

Billede

Renterne på F5-lån med variabel rente er faldet, derfor er det vigtigt at låntagerne husker skatten. Den nedsatte rente giver råd til at betale andre udgifter eller måske få ordnet lidt i boligen, men husker man ikke at ændre forskudsopgørelsen risikerer man at ende med en restskat.

Har du et F1 eller F3-lån er ydelsen ikke ændret meget, men det er dog altid fornuftigt at tjekke forskudsopgørelsen, og få den rettet til når renten ændrer sig.