De farlige fradrag

Billede

I "gamle" dage foregik skattekontrol på den måde, at en medarbejder i skattevæsnet indkaldte regnskab og bogføring for en virksomhed, hvorefter man "fiskede" efter manglende indtægter eller forkerte fradrag ved at gennemgå regnskaberne for mistænkelige poster.

I dag er skattekontrollen ofte sat i system, så man elektronisk udsøger en række personer og virksomheder med samme problemstilling, hvorefter SKAT laver en strømlignet behandling af disse sager. Der har fx været aktioner mod folk, der har overført penge fra udlandet (money transfer). Der har været aktioner mod hovedaktionærer, der modtager skattefri kørselsgodtgørelse som overstiger lønnen, og der har været aktioner mod personligt erhvervsdrivende, der har haft underskud i 3 år i træk, hvor SKAT nægter fradrag ud fra en hobbybetragtning.

Som virksomhed bør man have for øje, at der er nogle fradrag, der er farlige i den forstand, at de let påkalder sig skattemyndighedernes opmærksomhed og misbilligelse. Særlig interesse har fradrag for rejse og repræsentation samt usædvanlige personaleudgifter.

En midtjysk virksomhed med 50 ansatte inviterede i oktober 2014 7 af sine administrative medarbejdere på en weekendtur til København. De spiste på hovedstadens måske dyreste restaurant og overnattede på hotel. Der deltog også 8 ægtefæller. Turen kostede i alt 76.000 kr.

Der var ikke indlagt faglige indslag på turen og firmaet havde afholdt julefrokost og sommerfest i firmaet. Medarbejderne fik efterfølgende en hilsen fra SKAT i form af en forhøjelse på 5.000 kr. Landskatteretten har i 2018 stadfæstet SKAT's afgørelse.

Kendelsen viser, at man skal være omhyggelig, når man lader firmaet betale for rejser og bespisning, hvor det faglige element er underordnet.

Man kan også hidkalde sig opmærksomhed, hvis firmaets repræsentationskonto er høj i forhold til firmaets størrelse og anledningen skal altid være i orden.

Det vil være en god ide at drøfte spørgsmålet med din revisor før du afholder udgiften eller i hvert fald før du trækker den fra i regnskabet.

Den årlige julefrokost og evt. en sommerudflugt hidkalder sig normalt ikke opmærksomhed, men dyre firmaudflugter og restaurantbesøg herudover kan komme i SKAT's søgelys.

Nye åbningstider

Billede

VI HAR ÆNDRET ÅBNINGSTIDER FRA 1. JULI 2018 OG FREMADRETTET.

MAN- TIL TORSDAG KL. 9.00-16.00 OG FREDAG KL. 9.00-12.00

VI ØNSKER ALLE EN GOD SOMMER

VIGTIGT !!

Billede

Den nye EU Persondataforordning - General Data Protection Regulation GDPR - træder i kraft den 25. maj 2018. Vedrørende beskyttelse af persondata.

Har du husket at tilpasse dit firma ?

Vi har tilpasset vort firma efter de nye regler i GDPR J

Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre mere om, hvordan dine data behandles hos os.

​Hvor billigt må jeg købe varer fra min arbejdsgiver?

Billede

Kostprisen
Hvis du køber varer og tjenesteydelser fra din arbejdsgiver med personalerabat, skal du alene beskattes, i det omfang rabatten overstiger avancen hos arbejdsgiver.

Med andre ord, du må købe varer og tjenesteydelser fra din arbejdsgiver til kostpris, uden at det udløser skat. Kostprisen er arbejdsgiverens samlede omkostninger ved at købe og/eller producere varen inkl. afgifter.

Varer som arbejdsgiveren udbyder til salg i sin virksomhed
For at du som medarbejder kan benytte "rabatreglen" er det en ufravigelig betingelse, at der er tale varer eller tjenesteydelser, som din arbejdsgiver udbyder til salg i sin virksomhed.

Det du kan altså fx ikke købe en hårtørre af din arbejdsgiver med rabat, hvis du arbejder hos en bagermester.

Eksempel 1

En autoforhandler har købt en brugt Audi for 200.000 kr. Autoforhandleren har herudover brugt 7.000 kr. til klargøring af bilen. Bilen står til salg hos forhandleren for 250.000 kr.

Martin, som er ansat som i firmaet, bliver interesseret i bilen. Det aftales at Martin køber bilen for 207.000 kr.

Martin vil i den situation ikke blive beskattet af rabatten, da købesummen svarer til firmaets kostpris. Rabatten overstiger således ikke sælgers avance.

Eksempel 2

Marianne er bogholder hos en tømrermester. Hendes terrasse i sommerhuset trænger til at blive afhøvlet. Tømrermesteren sender en svend op til sommerhuset en ledig stund. Svenden bruger 5 timer på at afhøvler bogholderens terrasse.

Tømrermesteren sender følgende regning til bogholderen baseret på kostpriser:

Løn til svend: 5 x 250kr. 1.250 kr.
Kørsel med værkstedsvogn 25 x 8 kr. 200 kr.
Udgift afhøvler-maskine 200 kr.
I alt at betale 1.650 kr.

Ved salg til eksterne vil prisen være 2.310 kr.

Idet Marianne betaler kostprisen for det udførte arbejde, sker der ikke beskatning.

Ved opgørelse af kostprisen ser man bort fra firmaets faste kapacitetsomkostninger så som husleje, forsikringer og varme.

Frokostordninger
Du skal ikke betale skat af din arbejdsgivers tilskud til frokostordningen, hvis du som medarbejder betaler mindst 15 kr. for et standardmåltid uden drikkevarer eller 20 kr. med drikkevarer.

Ved et standardmåltid forstås almindelige varme og lune retter eller tre stykker smørrebrød.

Standardsatserne gælder, uanset om du betaler pr. måltid eller der er tale om månedlig betaling for mad baseret på et gennemsnitligt antal arbejdsdage.

Standardsatserne gælder også i tilfælde, hvor firmaet ikke har egen kantine, men henter maden fra den lokale slagter og sætter den frem til medarbejderne.

Hvilke krav stiller SKAT til dit kørselsregnskab?

Billede

Ved erhvervsmæssig kørsel i egen bil kan du få skattefri kørselsgodtgørelse fra din arbejdsgiver/dit firma.

Satsen i 2018 er 3,54 kr./km. for de første 20.000 km. For kørsel over 20.000 km. er satsen 1,94 kr./km.

Krav til kørselsregnskab
Uanset om du er lønmodtager, selvstændig eller hovedaktionær, stiller SKAT krav til dit kørselsregnskab.

Kørselsregnskabet skal indeholde følgende elementer:

1) Modtagers navn, adresse og CPR-nummer.

2) Dato for kørslen.

3) Kørslens adresse start og slut.

4) Kørslens erhvervsmæssige formål.

5) Antal kørte kilometer pr. tur

6) De anvendte satser.

7) Beregning af befordringsgodtgørelsen.

Husk at angive registreringsnummer på bil
Du bør altid i kørselsregnskabet angive registreringsnummer på bilen, så der ikke er tvivl om, at der køres i egen bil.

Bil ejet af ægtefælle eller samlever anser man også for egen bil.

Ikke krav om kilometertæller
SKAT stiller ikke krav om, at du skal angive bilens kilometertæller i kørselsregnskabet.

Der er nogen der har fået opfattelsen af, at det er et krav, men det er det ikke.

Det gør det lettere at føre kørselsregnskab, at man ikke hele tiden skal aflæse sin kilometertæller.

Kilder
Kravene til kørselsregnskab fremgår af bekendtgørelse om rejse- og befordringsgodtgørelse fra år 2000: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13696

Se vejledning fra SKAT her: http://skat.dk/skat.aspx?oid=2234872 I SKAT's vejledning kan du også finde eksempel på kørselsregnskab.

​Julegaver til medarbejderne

Billede

Det er højtid nu for at tildele medarbejderne julegaver.

Det fleste har hørt om en grænse på 800 kr. pr. medarbejder. Den grænse gælder også i 2017.

Men den årlige skattefri grænse for gaver til medarbejdere er faktisk 1.100 kr.

Så hvis du ikke har givet andre gaver til medarbejderen i årets løb, så kan du faktisk give en julegave til en værdi af 1.100 kr. uden at medarbejderen bliver beskattet heraf.

Gaver som enkeltvist ikke overstiger 1.100 kr. skal heller ikke indberettes af arbejdsgiveren.

Inkl. moms

Ovenstående grænser for skattefri gaver er værdien inkl. moms. Hvis du giver en gave, som du har indkøbt for 1.000 kr. ekskl. moms så skal du indberette gaven, da den inkl. moms udgør 1.250 kr.

Kontanter og gavekort ikke omfattet

Kontante pengegaver er aldrig omfattet af de skattefri gaver. Kontante gaver skal indberettes og beskattes fra første krone.

Det samme gælder gavekort til et indkøbscenter og lignende.

Gavekort til bestemte begivenheder fx en koncert, en middag for 2 på en bestemt restaurant eller et teaterstykke kan dog godt gives som julegave uden beskatning, hvis beløbet holder sig under de 1.100 kr. på årsbasis.

Særlig fredning for julegaver som ikke overstiger 800 kr.

Selvom det årlige gavebeløb overstiger 1.100 kr. kan man stadig få en julegave uden beskatning, hvis værdien holder sig til de 800 kr.

Eksempel

Frisør Majbrit giver sin medarbejder et guldur til en værdi af 1.100 kr. i marts måned pga. bryllup. Til jul giver frisør Majbrit den samme medarbejder en julekurv til en værdi af 800 kr.

Skat: Medarbejder skal beskattes af gulduret til 1.100 kr. Julegaven til 800 kr. er skattefri, selvom den samlede beløbsgrænse på 1.100 kr. er overskredet i årets løb.

Indberetning: Frisør Majbrit har som arbejdsgiver ikke pligt til at indberette gaven, da den enkelte gave ikke overstiger 1.100 kr.

Selvangivelse: Medarbejderen har pligt til selv at påføre værdi af gaven på de 1.100 kr. på sin årsopgørelse. Gaven skal indberettes med beløbet i rubrik 20 under anden personlig indkomst, hvor der ikke skal betales AM-bidrag.

Moms og skattefradrag

Moms på gaver bestemt for medarbejderne kan ikke trækkes fra i momsregnskabet.

Til gengæld kan arbejdsgiveren trække hele beløbet inkl. moms fra i skat, som personaleudgift/løn til medarbejder.

Bindende svar bliver igen bindende

Billede

Et bindende svar skal igen være bindende, hvis det står til Skatteministeren. Se forslag L 64 her: http://www.ft.dk/samling/20171/lovforslag/l64/index.htm

Hvis loven bliver vedtaget, kan vi igen stole på et bindende svar om værdiansættelse.

SKAT har ellers siden 1. juli 2015 kunne se bort fra et bindende svar om værdi af fx fast ejendom, hvis det efterfølgende viste sig, at ejendommen var væsentlig mere værd.

Det er positivt, at et bindende svar igen bliver bindende. Det får især betydning på overdragelse af fast ejendom fra hovedaktionær til selskab eller omvendt.

I hovedaktionærforhold accepterer SKAT typisk, at man overdrager til den offentlige vurdering, selvom handelsprisen kan afvige fra den.


Overdragelse af fast ejendom til børn og nær familie

Ved overdragelse af fast ejendom inden for gavekredsen (typisk salg til børn) kan man stadig anvende den seneste offentlige vurdering +/-15%, medmindre der foreligger særlige omstændigheder. Det har Højesteret fastslået i 2016.

Særlige omstændigheder er omstændigheder, hvor parterne ved direkte handlinger viser, at de udmærket er klar over, at ejendommen er mere værd. Det kunne fx være, hvis køber af ejendommen giver arveafkald i forhold til de andre arvinger.

Hvis man går til stregen og overdrager en forældrelejlighed til sin datter for vurderingen minus 15 %, så bør datteren ikke sætte ejendommen til salg umiddelbart efter købet og hun bør ikke i forbindelse med købet optage tillægslån, der viser, at kreditforeningen vurderer lejligheden til et langt højere beløb. En omlægning af eksisterende lån uden vurdering af ejendommen vil ikke være særlige omstændigheder.

Farvel til 10-mandsprojekter

Folketinget har vedtaget L 103 http://www.ft.dk/samling/20161/lovforslag/l103/index.htm

Det betyder reelt et farvel til de såkaldte "10-mandsprojekter" i fremtiden. Anparter købt den 11. maj 2017 og før, rammes ikke af de nye indgreb.

En del læger, advokater og tandlæger og andre med høje indkomster, har gennem årenes løb nedbragt deres topskat via investeringer i udlejningsejendomme i Tyskland, vindmøller og solcelleanlæg.

Ved det gamle anpartsindgreb i 1989 afskaffede man de folkekære skibsanparter og andre anparter i forskellige anpartsprojekter med mange ejere. For at få fradrag måtte man nu kun være op til 10 ejere –herunder navnet "10-mandsprojekter".

Nu har Folketinget altså taget det sidste skridt og afskaffet også 10-mandsprojekterne. Man forbyder ikke projekterne, men underskud i I/S'er, K/S'er og P/S'er gøres kildeartsbegrænset.

Det indebærer, at underskud i projektet ikke kan trækkes fra i øvrig indkomst, hvilket jo har været det bærende element for de velhavende deltagere.

Gælder ikke personer med væsentlig arbejdsindsats

Kildeartsbegrænsningen gælder ikke personer, som lægger en væsentlig arbejdsindsats i virksomheden. Væsentlig arbejdsindsats defineres ud fra den sædvanlige grænse på 50 timer/måned.